Loft in oude School

Type: residentieel. Jaar: 2017. Locatie: Amsterdam. Klant: particulier. Architect: Robin Kerssens. Fotografie: Raymond Solcer.

Lichtontwerp voor een loft in een voormalig schoolgebouw.

De ruimtes zijn zo diep dat het daglicht niet ver genoeg reikt en het middengedeelte donker oogde.

De verrassing en sprankeling van daglicht waren de invalshoek bij het lichtontwerp voor dit loft. Het lichtplan geeft de diepe open ruimtes voldoende, kwalitatief hoogstaand en sfeervol licht.

Quote: Robin Kerssens | Eigenaar Robin Kerssens architecten

Met Paulo heb ik, als architect, aan twee projecten gewerkt in monumentale panden. In beide gevallen waren historische elementen rijkelijk aanwezig, maar was de daglichttoetreding beperkt. In een harmonische samenwerking zijn we er in geslaagd deze elementen weer tot leven te brengen. Paulo weet met haast poëtische ingrepen een verhaal te vertellen met zijn lichtplan. Met haalbare vervolgstappen en een gedreven vasthoudendheid weet hij dit plan om te zetten in een uitgevoerd project. Wat ook helpt is dat Paulo een prettige man is om mee te werken. Hij heeft een goede sociale antenne.”

Type: residential. Year: 2017. Location: Amsterdam. Client: private. Architect: Robin Kerssens. Photography: Raymond Solcer.

Lighting design for a loft in a former school building.

The spaces are so deep that daylight does not reach far enough and the middle section looked dark.

The surprise and sparkle of natural light have been the inspiration to the lighting in this loft. The lighting plan provides sufficient, high quality and atmospheric light to its deep open spaces.

Quote: Robin Kerssens | Owner Robin Kerssens architecten

“With Paulo, as an architect, I worked on two projects in listed buildings. In both cases, historical elements were abundant, but daylight was limited. In a harmonious collaboration, we managed to bring these elements back to life. With almost poetic interventions, Paulo knows how to tell a story with his lighting plan. With feasible follow-up steps and driven tenacity, he knows how to turn this plan into an executed project. What also helps is that Paulo is a pleasant man to work with. He has a good social antenna.”