Ruby Gardens

Type: architectuur. Locatie: Amsterdam Z-O. Status: in ontwikkeling. Opdrachtgever: Vastint Netherlands. Architect: de Architekten Cie. Landschapsarchitect: Donker Design.

Ruby Gardens is een multifunctioneel hoogbouw project in het Amstel III-gebied in Amsterdam. Ruby Gardens bestaat uit een kantoor- en een woontoren op een natuurstenen plint met een daktuin. Naast het gebouw wordt een parkachtige gemeenschappelijke tuin aangelegd.

De opgave: Verlicht het complex als een uitnodigend en verrassend landmark.

Bij de verlichting van de natuurstenen plint mogen geen armaturen geplaatst worden in of op de façade, in de grond of op masten. De façades van kantoor- en woontoren hebben een andere vakverdeling, zorg voor een gelijkwaardig lichtbeeld. Verlicht de buitenruimte uitnodigend, verrassend én veilig.

Een integraal lichtontwerp voor het gehele complex, in nauwe samenwerking met Vastint Netherlands.

Landmark

Om de Ruby Gardens te tonen als een landmark, zal de bovenste verdieping van de kantoortoren ’s avonds zacht en warm worden verlicht, als een subtiel baken in de omgeving. De verlichting is indirect: niet de gevel maar de erachter gelegen scheidingswand wordt vullend uitgelicht met wallwash armaturen.

Verlichte plint

De natuurstenen plint van het complex krijgt een zachte, warme gloed rondom. Dit gebeurt met uit het zicht geplaatste richtspots, verscholen achter de draagkolommen en gericht op de luifel. Het appartementengebouw krijgt een iets afwijkende lichtbehandeling met oog op de andere vakverdeling en om lichthinder in de appartementen te voorkomen: breed stralende downlights met wallwash optiek verlichten de galerij en accentueren de kolommen op de begane grond. De entrees krijgen een extra lichtaccent.

Kantoorgedeelte
Woongedeelte
Landschap

De verlichting in de buitenruimte zorgt voor intuïtieve bewegwijzering en nodigt uit tot ontdekking. De terrassen topografie in de tuin wordt ’s avonds versterkt met een subtiele mix van licht en duisternis. Over het hele terrein is verlichting geïntegreerd in landschapselementen. Dit verbetert de leesbaarheid van het landschap. Mast-top verlichting op de plein-achtige gedeelten geeft gezichtsherkenning en minder contrast waardoor deze ruimtes ook ’s avonds veilig aanvoelen en prettige ontmoetingsplekken zijn. Veel verlichting is omlaag gericht of laag aangebracht. Dit geeft een intieme sfeer en onthult lage beplanting.

Voorplein
Patio
Daktuin

Type: architectural. Location: Amsterdam South-East. Status: in development. Client: Vastint Netherlands. Architect: de Architekten Cie. Landscape architect: Donker Design.

Ruby Gardens is a multifunctional high-rise project in the Amsterdam South-East borough. It consists of an office and residential tower on a natural stone plinth with a roof garden. A park-like communal garden will be created next to the building.

The assignment: Make the complex an inviting and surprising landmark with the use of lighting.

When lighting the natural stone plinth, no luminaires should be placed in or on the facade, in the ground or on masts. The façades of office and residential towers have a different sectioning; ensure matching lighting. Light the outdoor area in a way that is inviting, surprising, and safe.

An integral lighting design for the entire complex, in close collaboration with Vastint Netherlands.

Landmark

To emphasize Ruby Gardens as a landmark, the top floor of the office tower will get a soft and warm glow at night, like a subtle beacon in the surroundings. The lighting is indirect: not the façade itself but the partition wall behind it will be evenly illuminated, using wall wash fixtures.

Illuminated plinth

The building’s natural stone plinth provides a soft, warm glow throughout. This is done with out-of-sight spotlights, hidden behind the supporting columns and directed towards the canopy. The apartment building gets a slightly different lighting treatment due to the deviating subdivision of the façade and in order to prevent light nuisance in the flats. Wide-beam downlights with wall wash optics illuminate the gallery and highlight the columns on the ground floor. An additional light accent is added to the entrances..

Landscape

The outdoor space’s lighting makes it easy to navigate and encourages exploration. The terraced topography in the garden is enhanced at night with a subtle mix of light and darkness. Across the site, lighting is integrated into landscape elements. This enhances the legibility of the landscape. Pole-top lighting in the square-like sections provides face recognition and reduced contrast, making these spaces feel safe and be pleasant meeting places even at night. Most of the lighting is downward-facing or low-level. This gives an intimate atmosphere and reveals low planting. The gardens are a place where people can meet and discover.